Numer 1/2009


M e d y c y n a  R o d z i n n a  1/2009

Prace oryginalne
Original paper

Czy każda kobieta w ciąży powinna mieć swobodny dostęp do badań prenatalnych? Prawne aspekty wykonywania badań prenatalnych w Polsce
Should every pregnant woman have a free access to prenatal examinatons? Legal aspects of conducting prenatal examinations in Poland
Konrad Wroński, Roman Bocian, Łukasz Dziki, Adam Depta, Jarosław Cywiński, Adam Dziki – s. 2

Prace poglądowe
Review papers

Niedożywienie białkowo-kaloryczne w zaawansowanych stadiach przewlekłych chorób wątroby
Protein – energy malnutrition in end-stage chronic liver diseases
Barbara Rejman-Gruszka, Krzysztof Simon – s. 11

Techniki łączone oparte na spektrometrii mas we współczesnych badaniach klinicznych
Coupled techniques based on mass spectrometry in modern clnical research
Joanna Kałużna-Czaplińska, Wioletta Grys, Jacek Rynkowski – s. 15

Opis przypadku
Case report

Gorączka DENGA u 34-letniej kobiety po powrocie z Indii
Case of DENGA diseasis in a woman after arrival from India
Wiesława Błudzin, Ireneusz Bańburski, Gizela Wójcicka – s. 22

Regulamin ogłaszania prac – s. 24

 


Do korzystania w granicach dozwolonego użytku prywatnego.