current
issue
1/2014

Choroby wieku podeszłego. Problem nie tylko medyczny

© Borgis - Medycyna Rodzinna 4, p. 78-81
*Joanna Rybka1, Kornelia Kędziora-Kornatowska2, Józef Kędziora1, Robert Kucharski3
Choroby wieku podeszłego. Problem nie tylko medyczny
Late-life diseases. Not only a medical problem
1Katedra i Zakład Biochemii, Wydział Lekarski, Collegium Medicum w Bydgoszczy
Kierownik Katedry: prof. dr hab. n. med. Józef Kędziora
2Katedra i Klinika Geriatrii, Wydział Nauk o Zdrowiu, Collegium Medicum w Bydgoszczy
Kierownik Katedry: prof. dr hab. Kornelia Kędziora-Kornatowska
3Centrum Psychoneurologii Wieku Podeszłego, Regionalny Zespół Opieki Paliatywnej Dom Sue Ryder w Bydgoszczy
Kierownik Centrum: dr Robert Kucharski
Summary
Demographic data indicate that percentage of elderly people in population and average life expectancy increase systematically. Expenditures on medical and social care depend on the health state of population. It has been estimated that only one in five people at age of 70 years is in good health. Supply of medical and social care for elderly is a great challenge for Poland as geriatric care organization and education in this field are amongst the worst in Europe. The model of care is changing. The family involvement in care decreases and family has been replaced by other subjects. Along with growing third age population the economic and organizational issues become more significant. There is demand for cooperation of home care and professional care institutions to optimize costs of caring for elderly. The costs of giving medical treatment to old patients could be lower if professional and specialist care were available. Polypragmasy is also important medical and economic problem of geriatric patients. Answers for many questions about health, economic and social state of people in advanced age will arise along with realization of Polsenior project which started in 2008 and will be executed within 36 months.
Key words: geriatrics, geriatric care, demography, ageing of society
Piśmiennictwo
1. Gruenberg EM: The Failure of success. Milbank Memorial Fund Quarterly 1977; 55: 3-24. 2. Kramer M: The rising pandemic of mental disorders and associated chronic diseases and disabilities. Acta Psychiatrica Scandinavica 1980; 285 (62): 382-97. 3. Manton KG: Changing concepts of morbidity and mortality in the elderly population. Milbank Memorial Fund Quarterly – Health and Society 1982; 60 (2): 183-244. 4. Olshansky SJ, Ault AB: The Fourth Stage of the Epidemiologic Transition. In: Smeeding TM, Battin MO, Francis LP, Landesman BM, editors. Should Medical Care Be Rationed by Age. 2nd ed. Totowa, New Jersey: Rowman & Littlefield 1987; p. 11-44. 5. Pabiś M, Babik A: Najczęstsze problemy osób w wieku podeszłym na podstawie analizy zespołów geriatrycznych. Medycyna Rodzinna 2007; 3: 62-65. 6. Fries JF: Aging, Natura Heath and Compression of Morbidity. The New England Journal of Medicine 1980; 303: 130-35. 7. Rocznik demograficzny 2008. GUS; 2009. 8. Podstawowe informacje o rozwoju demograficznym Polski do 2007 roku. GUS 2008. 9. Fihel A, Sokólski M: Bilans demograficzny Polski w roku 2033. Ministerstwo Rozwoju Regionalnego 2007. 10. Jagger C et al.: Inequalities in healthy life years in 25 countries of the EU in 2005: a cross-national meta-regression analysis. The Lancet 2008; 372 (9656). 11. Więckowska B: Niedołęstwo starcze w Polsce – oszacowanie ryzyka w oparciu o przeciętne dalsze trwanie życia w poszczególnych fazach niedołęstwa starczego. Materiały konferencyjne. X Zjazd Polskiego Towarzystwa Gerontologicznego. Białystok, 16-18 czerwca 2005 roku. 12. Połocka-Molińska M, Kuczma-Napierała J, Kędziora-Kornatowska K: Sylwetka psychofizyczna pacjentów w wieku podeszłym. Materiały konferencyjne. X Zjazd Polskiego Towarzystwa Gerontologicznego. Białystok, 16-18 czerwca 2005 roku. 13. Szczerbińska K, Pietryka A: Rozwój geriatrii w krajach europejskich – historia i zasoby (część 1). Gerontologia Polska 2008; 16 (2): 61-73. 14. Szczerbińska K, Pietryka A: Rozwój geriatrii w krajach europejskich – jakość kształcenia i opieki geriatrycznej (część 2). Gerontologia Polska 2008; 16 (3): 137-148. 15. Bień B, Goroszkiewicz H, Wojszel BZ: Poziom niesprawności osób starszych a korzystanie z usług medycznych i pozamedycznych w badaniu EUROFAMCARE. Gerontologia Polska 2008; 16 (2): 101-110. 16. Jurek Ł: Sektor opieki długoterminowej – analiza kosztów. Gerontologia Polska (2007); 15 (4): 111-115. 17. Raport Polska 2030. Wyzwania rozwojowe. Ministerstwo Rozwoju Regionalnego; 2009. 18. Wóycicka I: Model opieki w Polsce. [W:] Kotowska IE (red.): Strukturalne i kulturowe uwarunkowania aktywności zawodowej kobiet w Polsce. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar 2009. 19. Wojtyniak B, Goryński B (red.): Sytuacja zdrowotna mieszkańców Polski. Warszawa, PZH 2008. 20. Derejczyk J et al.: Gerontologia i geriatria w Polsce na tle Europy – czy należy inwestować w ich rozwój w naszym kraju. Gerontologia Polska 2008; 16 (3): 149-159. 21. Szczerbińska K: Wybrane modele opieki geriatrycznej na świecie. Służba Zdrowia 2000; 61-64: 2954-2957. 22. Derkacz M: Złowrogie cienie farmakoterapii. Gazeta Lekarska 2009; 3. http://www.gazetalekarska.pl/xml/nil/gazeta/numery/n2009/n200903/n20090315. 23. Łuszczyna W: Interakcje leków: niedoceniany problem. Materiały konferencyjne. 5 października 2006. Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych. www.urpl.gov.pl/lek_bezpieczny/INTERAKCJE_LEKOW_drLuszczyna.pdf. 24. Balcer N et al.: Farmakoterapia geriatryczna wyzwaniem dla opieki farmaceutycznej. Farmacja Polska 2005; 61 (14): 647-652. 25. Rajska-Neumann A, Wieczorowska-Tobis K: Polipragmazja u starszego pacjenta jako potencjalne źródło niekorzystnych interakcji międzylekowych – opis przypadku. Geriatria Polska 2006; 2 (1): 80-82. 26. Rajska-Neumann A, Wieczorowska-Tobis K: Niekontrolowane pobieranie niesteroidowych leków przeciwzapalnych (NLPZ) przez starszych pacjentów – badania ankietowe. Geriatria Polska 2005; 1 (3): 7-11. 27. Rajska-Neumann A, Wieczorowska-Tobis K: Wielolekowość u starszych mieszkańców Poznania. Materiały konferencyjne. X Zjazd Polskiego Towarzystwa Gerontologicznego. Białystok, 16-18 czerwca 2005 roku. 28. Rajska-Neumann A, Wieczorowska-Tobis K. Wielolekowość u starszych mieszkańców Poznania. Gerontologia Polska 2004; 12 (4): 201-204. 29. Rajska-Neumann A, Grześkowiak E, Wieczorowska-Tobis K: Potencjalne błędy farmakoterapii geriatrycznej wyzwaniem dla opieki farmaceutycznej. Materiały konferencyjne. X Zjazd Polskiego Towarzystwa Gerontologicznego. Białystok, 16-18 czerwca 2005 roku. 30. Simon M, Cielecka-Piontek J: Koszty ponoszone przez osoby starsze na zakup preparatów farmaceutycznych. Materiały konferencyjne. X Zjazd Polskiego Towarzystwa Gerontologicznego. Białystok, 16-18 czerwca 2005 roku. 31. http://polsenior.iimcb.gov.pl/

otrzymano/received: 2009-09-17
zaakceptowano/accepted: 2009-09-26

Adres/address:
*Joanna Rybka
Katedra i Zakład Biochemii, Wydział Lekarski,
Collegium Medicum w Bydgoszczy
ul. Karłowicza 24, 85-092 Bydgoszcz
tel.: 504 432 085
e-mail: joanna.rybka1@wp.pl

The whole paper Late-life diseases. Not only a medical problem is also available at On-line Medical Library.
Copyright © Borgis Medical Publisher Ltd. 2007-2014