Numer 3/2010


M e d y c y n a  R o d z i n n a   3/2010

Praca oryginalna
Original paper
Lekarz jako osoba objęta ochroną prawną należną funkcjonariuszowi publicznemu
A doctor as a person having a rightful protection which is due to a public official
Konrad Wroński, Roman Bocian, Adam Depta – s. 3-7
Prace poglądowe
Review papers
Prozdrowotna oraz psychospołeczna rola lekkiej atletyki u osób starszych na przykładzie ruchu weterańskiego
Health-oriented and psychosocial role of athletics in elderly persons on the example of veterans activity
Barbara Rupala, Marcin Kapuściński – s. 8-10
Stwardnienie guzowate – możliwości diagnostyczne i terapeutyczne
Tuberous sclerosis complex – diagnostic and therapeutic possibilities
Sergiusz Jóźwiak, Monika Dudzisz-Śledź – s. 11-15
Zakażenia chlamydialne jako interdyscyplinarny problem kliniczny. Chlamydiozy w różnych dyscyplinach medycznych
Chlamydial infections – interdisciplinary clinical problem. diseases caused by Chlamydiae in different branches of medicine
Maciej Osiński – s. 16-28
Bezobjawowa bakteriuria – kiedy leczyć?
Asymptomatic bacteriuria – when to treat?
Wirginia Tomczak-Watras, Rafał Donderski, Jacek Manitius – s. 29-35

 

Inne prace
Other articles

 


Do korzystania w granicach dozwolonego użytku prywatnego.