Numer 3/2014


M e d y c y n a R o d z i n n a 3/2014

Prace oryginalne
Original papers

Trendy w używaniu środków psychoaktywnych przez młodzież w województwie pomorskim
Trends in the use of psychoactive substances by youth in Pomerania
Krystyna Bielińska, Wioletta Mędrzycka-Dąbrowska, Krystyna Basińska – s. 95-105
Problemy życiowe osób niepełnosprawnych na tle uwarunkowań socjodemograficznych
Life problems of the disabled in the aspect of socio-demographic factors
Halina Zielińska-Więczkowska, Katarzyna Ziółkowska – s. 106-111
Zwykła i dodatkowa aktywność fizyczna oraz ulubione formy spędzania czasu wolnego dzieci przedszkolnych z Turku
Ordinary and additional physical activity and favourite ways of spending leisure time in preschool children from Turek
Sylwia Merkiel, Wojciech Chalcarz, Dagmara Mielczarek – s. 112-120
Umiejętności ruchowe i sprzęt sportowo-rekreacyjny dzieci przedszkolnych z Turku oraz postawy ich rodziców wobec aktywności fizycznej
Motor skills and sports equipment of preschool children from Turek and their parents’ attitude towards physical activity
Wojciech Chalcarz, Sylwia Merkiel, Dagmara Mielczarek – s. 121-127

Prace poglądowe
Review papers

Wybrane problemy zdrowotne w populacji pacjentów dializowanych oraz udział pielęgniarki w ich rozwiązywaniu
Some health problems in the dialysis patient population and the share of nurses in solving them
Agnieszka Pluta, Anna Felsmann, Kamila Faleńczyk – s. 128-132
Nowoczesne metody leczenia stwardnienia rozsianego w Europie – przegląd systematyczny
Modern methods of treatment of multiple sclerosis in Europe. A systematic review
Paweł Kawalec, Paweł Moćko – s. 133-140
Nowoczesne metody fizjoterapii – terapia czaszkowo-krzyżowa
Modern methods of physiotherapy – craniosacral therapy
Waldemar J. Miszewski, Agnieszka Miszewska – s. 141-146
Nowoczesne metody leczenia boreliozy z koinfekcją (antybiotyki, żywienie)
Modern methods of treatment of Lyme disease with co-infection (antibiotics, nutrition)
Agnieszka Godek – s. 147-151

Historia medycyny
History of medicine

Mieczysław Michałowicz – życie i działalność
Mieczyslaw Michalowicz – life and work
Waldemar Gniadek – s. 152-155


Do korzystania w granicach dozwolonego użytku prywatnego.