Numer 4/2010


M e d y c y n a  R o d z i n n a   4/2010

Prace oryginalne
Original papers

Funkcje psychologiczne przyczyniające się do rozwoju otyłości wśród ludności w Polsce
Psychological functions contributing to the development of obesity in Poland
Mariusz Jaworski – s. 103-108

Prace poglądowe
Review papers

Obniżenia i uniesienia ST w badaniu elektrokardiograficznym niezwiązane z niedokrwieniem mięśnia sercowego
Reduction and elevation ST in electrocardiography unrelated with myocardial ischaemia
Justyna Kozłowska – s. 109-112
Mikotoksyny – niebezpieczne metabolity grzybów pleśniowych
Mycotoxins – dangerous metabolites of moulds
Sylwia Jarzynka, Maria Dąbkowska, Irena Netsvyetayeva, Ewa Swoboda-Kopeć – s. 113-119
Sinice ( Cyanophyta) – systematyka, budowa komórki i znaczenie; Spirulina platensis i jej wpływ na organizm ludzki
Cyanobacteria ( Cyanophyta) – classification, structure of the cell and significance; Spirulina platensis and her therapeutic significance for the human’s body
Sylwia Klasik, Maria Zych, Ilona Kaczmarczyk-Sedlak – s. 120-123
Komunikacja interpersonalna w opiece medycznej**
Interpersonal communication in medical care
Helena Motyka – s. 124-128

 

Inne prace
Other articles

Odpowiedzialność karna za zaniechanie udzielenia świadczenia zdrowotnego
Agnieszka Fiutak – s. 129-132

 


Do korzystania w granicach dozwolonego użytku prywatnego.