Podsumowanie Kongresu „Kobieta i mężczyzna. Zdrowe Starzenie”

Dodał  |  0 Komentarzy

Okrągły Stół (3)Już po raz drugi, tym razem w Białymstoku, odbył się Międzynarodowy Kongres Medyczny Kobieta i Mężczyzna. Zdrowe Starzenie, w którym, grono najznamienitszych przedstawicieli nauki, medycyny, rządu, polityki oraz organizacji pozarządowych pochyliło się nad fenomenem pomyślnego starzenia.

Wśród wybitnych autorytetów Kongresu znaleźli się m.in. profesorowie: Barbara Bień (UM Białystok), Irene Maeve Rea (Belfast), Tommy Cederholm (Uppsala), Arto Y. Strandberg (Helsinki/Oulu), Jean-Pierre Michel (Genewa), Katarzyna Wieczorowska-Tobis (UM Poznań), Anna Sikora (Instytut Nenckiego Warszawa), Tomasz Gabryelewicz (PAN Warszawa), Tomasz Grodzicki (UJ Kraków), Tomasz Kostka (UM Łódź), Tadeusz Parnowski (IPiN Warszawa), Wojciech Pędich (Honorowy Prezes PTG), Tomasz Rechberger (UM Lublin), Piotr Błędowski (SGH Warszawa), Michał Myśliwiec (PAN Warszawa), Anna Bodzenta – Łukaszyk (ZG TIP), Minister Pracy i Polityki Społecznej Władysław Kosiniak-Kamysz, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia Cezary Rzemek, dr Elżbieta Szwałkiewicz, Lidia i Jerzy Owsiakowie oraz wielu, wielu innych.

Znakomita większość prelegentów swoje wypowiedzi skupiała na omawianiu i propagowaniu prozdrowotnych zachowań prowadzących do godnej starości, akcentując znaczenie subiektywnych aspektów jej postrzegania przez seniorów, takich jak wysoka ocena własnego zdrowia czy poczucie szczęścia i satysfakcji życiowej. Wielokrotnie podkreślano aspekty prawidłowego żywienia w przebiegu całego życia, a zwłaszcza zaakcentowano istotną zmianę w zaleceniach dietetycznych dla osób w wieku podeszłym w zakresie zwiększonej podaży pełnowartościowego białka. Zwracano uwagę na znaczenie redukcji czynników ryzyka chorób sercowo-naczynionych w wieku średnim dla pozytywnych efektów w starości, prawidłową suplementację witamin i soli mineralnych, w tym niezwykły związek niedoboru witaminy D m.in. z zaburzeniami odporności, depresją, osłabieniem siły mięśni szkieletowych, a co za tym idzie osłabieniem sprawności fizycznej osteoporozą i zespołem frailty. Interdyscyplinarne podejście do procesu starzenia to podejście przede wszystkim prewencyjne w takich schorzeniach jak: sercowo-naczyniowe, które plasują się na pierwszym miejscu wśród przyczyn zgonów wśród seniorów, a także w cukrzycy, osteoporozie, sarkopenii oraz wielu innych. Podkreślono, że często podstawowymi działaniami w wymienionych schorzeniach są działania niemedyczne, takie jak dieta, umiarkowane, ale regularne ćwiczenia fizyczne, aktywny udział w życiu rodzinnym i społecznym, a także pozytywne nastawienie do życia.

Nie zabrakło również dyskusji o rozwiązaniach systemowych dotyczących starzejącego
się społeczeństwa. Utworzenie sugerowanego przez NFZ Instytutu Geriatrii, a w ocenie dyskutantów raczej Insytutu Gerontologii, nie w pełni jest w stanie sprostać wyzwaniom stojącym przed problemem poprawy opieki geriatrycznej w Polsce. Wobec niedostatecznej liczby geriatrów w Polsce zaproponowano, by w pierwszym rzędzie tworzyć akademickie Kliniki Geriatrii w celu powszechnego kształcenia studentów i specjalizowania lekarzy z zakresu geriatrii. Postulowano, by NFZ kontraktował świadczenia geriatryczne do realizacji przez Konsultacyjne Zespoły Geriatryczne w szpitalach nie posiadających oddziałów geriatrycznych, a które mogą pozyskać geriatrów nie zatrudnionych zgodnie z profilem tej specjalności. Proponowano kształcenie większej liczby specjalistów geriatrii, przy wykorzystaniu rosnącej liczby miejsc specjalizacyjnych i ‘krótkiej ścieżki’ dla specjalistów chorób wewnętrznych, w celu uwzględniania geriatrii w profilu oddziałów internistycznych w każdym szpitalu. Zwrócono również uwagę na potrzebę oceny geriatrycznej wszystkich osób powyżej 65 r. ż. w zakresie oceny wzroku, słuchu, serca, funkcji oddechowych, a także ryzyka depresji i otępienia, co mogłoby redukować w przyszłości wielochorobowość i poprawiać jakość życia pacjentów w tej grupie wiekowej.

Konferencja Prasowa WOŚP

Wiele dobrych i żywych emocji wzbudził Okrągły Stół, do którego zasiedli zarówno politycy jak i praktycy zajmujący się na co dzień seniorami. Prowadząca dyskusję prof. Barbara Bień starała się dowiedzieć, jak na co dzień dbają o własne zdrowe starzenie uczestnicy panelu, a również co czynią dla populacji, za którą są odpowiedzialni z perspektywy zajmowanej funkcji. Wzbudziło to żywą reakcję i dyskusję wśród uczestników konferencji. W ich uszach najdłużej wybrzmiewały jednak słowa prof. Myśliwca, który wśród determinantów długowieczności, oprócz czynników od nas niezależnych, takich chociażby jak: dobre geny, wymienił przede wszystkim poczucie szczęścia, aktywność fizyczną i intelektualną, zajęcie będące pasją i dające poczucie autonomii, wysokie zaangażowanie społeczne, a także niepalenie i używanie życia. Zwrócił on również uwagę na niepotrzebne i szkodliwe zachęcanie odbiorców reklam przez massmedia do kupowania i zażywania suplementów diet i preparatów OTC.

Gość honorowy kongresu – Jerzy Owsiak wraz z żoną Lidią Owsiak, dyrektorem ds. zdrowia w Fundacji Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, ogłosili podczas przeprowadzonej konferencji prasowej cele przyszłorocznej 23. edycji zbiórki pieniędzy. Dowiedzieliśmy się, że Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy będzie ‘grała’ na rzecz pediatrii, onkologii dziecięcej oraz opieki senioralnej.

Po raz pierwszy w historii Kongresów KOBIETA I MĘŻCZYZNA mogli wypowiedzieć się również młodzi adepci nauki, którzy zaprezentowali wyniki swoich badań podczas sesji plakatowej.

Najlepsze prace wyróżniono na wieczornej Gali, której najistotniejszym punktem była wręczenie Statuetki dla WOŚP na ręce Państwa Owsiaków za sprzęt zakupiony ze zbiórki 21. Finału, nagród i dyplomów za najlepsze prace plakatowe, a przede wszystkim podziękowania i gratulacje z okazji Jubileuszu 10-lecia Kliniki Geriatrii Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, złożone na ręce jej kierownika, prof. Barbary Bień.

W obliczu coraz liczniejszej populacji osób dojrzałych wiekiem, korzyści wynikające z tak pogłębionej i interdyscyplinarnej dyskusji specjalistów sugerują konieczność organizacji kolejnych edycji Kongresów KOBIETA I MĘŻCZYZNA. ZDROWE STARZENIE.