Instrukcje dla autorów


Regulamin ogłaszania prac w kwartalniku Medycyna Rodzinna

Postanowienia ogólne

1. Wydawnictwo Medyczne Borgis przyjmuje do publikacji następujące prace związane z tematyką czasopisma: oryginalne, przeglądowe, opisy przypadków oraz materiały ze zjazdów naukowych.
2. Autor składa oświadczenie, iż:
• praca nie była wcześniej publikowana (w części lub całości) lub złożona w Redakcji innego czasopisma
• przenosi na Wydawcę prawa autorskie.
Formularz oświadczenia jest dostępny tutaj.
3. Prace muszą pozostawać w zgodzie z wymogami Deklaracji Helsińskiej, a Autorzy prac i badań doświadczalnych prowadzonych na ludziach powinni uzyskać zgodę Komisji Etycznej, a Autorzy prac i badań doświadczalnych i farmakologicznych na zwierzętach – zgodę odpowiedniej komisji etycznej. Ww. zgody powinny być dołączone do manuskryptu.
4. Autorzy zobowiązani są do ochrony danych osobowych pacjentów. Ujawnione mogą być jedynie dane kliniczne i naukowe. Przynależność etniczna i religijna osób poddanych obserwacji może pojawić się w tekście jedynie w przypadku, gdy ma bezpośredni wpływ na przebieg badań. Fotografie powinny być przygotowane w sposób wykluczający rozpoznanie pacjenta, chyba że wyrazi on na to pisemną zgodę.
5. Tekst powinien być przygotowany z należytą starannością oraz dbałością o poprawność językową.

Wymogi techniczne

1. Każdy nadesłany plik powinien być nazwany w następujący sposób: inicjały Autora_pierwsze słowo/słowa tytyłu_artykuł/tabele/ryciny, np. AK_Pulmunologia_artykuł, AK_Pulmunologia_tabele, AK_Pulmunologia_ryciny.
2. Przyjmujemy manuskrypty przygotowane w programie Microsoft Word (doc, docx).
3. Należy stosować czcionkę Times New Roman, 12 punktów, interlinię podwójną w: manuskrypcie, streszczeniach oraz piśmiennictwie.
4. Tekst nie powinien przekraczać 16 stron.
5. Nie należy justować tekstu.
6. Margines standardowy – 2,5 cm.
7. Należy zastosować numerację stron – od strony tytułowej (bez numeracji wierszy).
Struktura manuskryptu
a. Na stronie tytułowej powinno się znaleźć: streszczenie, słowa kluczowe, afiliacje. W danych do korespondencji powinno być zamieszczone imię, nazwisko, tytuły naukowe Autora, nazwa i adres afiliacji oraz dane kontaktowe (adres, telefon, e-mail).
b. Streszczenie prac oryginalnych powinno zawierać od 150-250 słów i mieć następującą strukturę: Introduction, Aim, Material and methods, Results, Conclusions. Taki podział nie dotyczy streszczeń prac poglądowych.
c. Słowa kluczowe; od 3-5 słów.
d. Tekst główny; nagłówki głównych części pracy oryginalnej powinny być zatytułowane następująco: Introduction, Material and methods, Results, Discussion, Conclusions; bez numeracji. Odniesienia do piśmiennictwa powinny być w nawiasach okrągłych (np. Lahita et al. (15)). Odniesienia do piśmiennictwa powinny być zamieszczane w kolejności ich cytowania. Ryciny oraz fotografie powinny być nadsyłane w odrębnych plikach. Tabele powinny zawierać dane dodatkowe. Ryciny powinny zostać przesłane w formacie: JPG, TIFF, EPS. Zdjęcia powinny mieć rozdzielczość co najmniej 300 DPI.
e. Oświadczenie dotyczące wkładu Autorów (contribution statement) – w przypadku prac oryginalnych. Formularz dostępny na stronie: www.medrodzinna.pl.
f. Piśmiennictwo powinno być przygotowane wg zmodyfikowanego stylu Vancouver. Nie należy posługiwać się funkcją „przypis końcowy”. Sposób zapisu nazwisk Autorów w zależności od ich liczby: do 4 Autorów powinny zostać podane imiona i nazwiska wszystkich Autorów; 5 i więcej Autorów – imiona i nazwiska pierwszych 3 i dopisać „et al.”.; podając zakres stron powinien zostać użyty dywiz „-„, nie półpauza „–„, która w zapisie jest dłuższa. Należy stosować skróty tytułów czasopism wg Index Medicus. Po nazwie czasopisma następuje rok publikacji, tom i pełny zakres stron, np. 123-124 (nie: 123-4).

Przykładowy zapis piśmiennictwa:

Artykuły z czasopism:

Lahita R, Kluger J, Drayer DE, Koffler D, Reidenberg MM. Antibodies to nuclear antigens in patients treated with procainamide or acetylprocainamide. N Engl J Med 1979;301:1382-5.

Rozdziały książek:

Phillips SJ, Whisnant JP. Hypertension and stroke. In: Laragh JH, Brenner BM, editors. Hypertension: pathophysiology, diagnosis, and management. 2nd ed. New York: Raven Press; 1995. p. 465-78.
Maksymalna ilość pozycji w piśmiennictwie wynosi 40 – dla prac oryginalnych i 60 – dla prac poglądowych.

Wysyłanie manuskryptu do Redakcji

1. Manuskrypt należy przesłać drogą elektroniczną (na adres: medrodzinna@borgis.pl). Pracę również dostarczyć na płytach CD lub DVD albo na nośniku USB na adres Redakcji.
2. Manuskrypt powinien zostać opatrzony w dane teleadresowe Autora przedkładającego manuskrypt do druku.
3. Autorzy zobowiązani są do ujawnienia Wydawcy (w formie pisemnego oświadczenia) wszystkich konfliktów interesów (zależności finansowe, związki osobiste, współzawodnictwo akademickie, ewentualną rolę sponsora badań lub ich części w projekcie i opracowaniu uzyskanych danych). Recenzenci i redaktorzy powinni ujawnić Wydawcy istnienie wszystkich związków stanowiących podstawę do podejrzenia o konflikt interesów wobec Autora, wymieniając przy tym wszystkie związki z firmami komercyjnymi, powiązanymi z prezentowanymi w czasopiśmie produktami medycznymi.
4. Autor (Autorzy) są zobowiązani do ujawnienia wkładu poszczególnych osób w powstawanie publikacji (z podaniem afiliacji i informacji, kto jest autorem koncepcji, założeń, metod, protokołu itp. wykorzystywanych przy przygotowywaniu pracy).
5. Autorzy ponoszą odpowiedzialność za treść publikowanych artykułów zgodnie z zasadami odpowiedzialności cywilnej.

Procedura kwalifikacyjna

1. Redakcja ocenia, czy praca spełnia ww. wymogi formalne i czy jej temat jest zgodny z profilem naukowym czasopisma.
2. Manuskrypt podlega ocenie co najmniej dwóch niezależnych recenzentów spoza jednostki naukowej afiliowanej przez Autora publikacji; Autor lub Autorzy publikacji i recenzenci nie znają swoich tożsamości (double-blind review process). W pozostałych przypadkach recenzent podpisuje deklarację o niewystępowaniu konfliktu interesów (bezpośrednie relacje osobiste między recenzentem i Autorem, w szczególności pokrewieństwo do drugiego stopnia, związek małżeński; relacje podległości zawodowej lub bezpośrednią współpracę naukową w ciągu ostatnich dwóch lat poprzedzających rok przygotowania recenzji). Pisemna recenzja zawiera jednoznaczny wniosek recenzenta dotyczący warunków dopuszczenia artykułu naukowego do publikacji lub jego odrzucenia. Kryteria kwalifikowania lub odrzucenia publikacji i ewentualny formularz recenzji są podane do publicznej wiadomości na stronie internetowej czasopisma lub w każdym numerze czasopisma naukowego. Nazwiska recenzentów poszczególnych publikacji lub numerów wydań czasopisma naukowego nie są ujawniane.
3. Redakcja zastrzega sobie prawo do dokonywania niezbędnych poprawek związanych z nazewnictwem fachowym, stylistyką, interpunkcją, niezbędnymi skrótami i eliminacją powtórzeń w pracach zakwalifikowanych do druku.
4. Zakwalifikowanie manuskryptu do druku lub jego odrzucenie, lub też odesłanie go Autorom z sugestiami dokonania zmian.
5. W przypadku zakwalifikowania manuskryptu do druku, Autor korespondencyjny otrzyma manuskrypt do korekty, którą powinien wykonać w wyznaczonym przez Redakcję terminie i odesłać poprawiony manuskrypt z poprawkami do Wydawnictwa. W przypadku, jeśli Redakcja nie otrzyma poprawionego tekstu w wyznaczonym terminie, przyjmuje się, że wysłany manuskrypt do korekty nie wymaga poprawek.
6. Ostateczną decyzję o przyjęciu manuskryptu do druku podejmuje Redaktor Naczelny.
7. Po ukazaniu się danego numeru czasopisma Autorzy otrzymują egzemplarze autorskie, zgodnie z rozdzielnikiem Wydawnictwa (po 1 egzemplarzu dla każdego Autora). Egzemplarze są przekazywane na adres korespondencyjny Autora wyznaczonego do korespondencji z Redakcją.

Regulamin został opracowany zgodnie z Komunikatem Ministra Nauki Szkolnictwa Wyższego z dnia 2 czerwca 2015 r. w sprawie kryteriów i trybu oceny czasopism naukowych oraz „Uniform Requirements for Manuscripts Submitted to Biomedical Journals” N Engl J Med. 1997; 336: 309-315 (www.icmje.org).

Korespondencję zawierającą materiały do publikacji należy wysłać na adres:

Wydawnictwo Medyczne Borgis
ul. Ekologiczna 8 lok. 103
02-798 Warszawa
e-mail: medrodzinna@borgis.pl